,

can-ho-t&t-120-ding-cong-chungcurubycityct3

can-ho-t&t-120-ding-cong-chungcurubycityct3

Căn hộ được thiết kế thông minh, tối ưu không gian sử dụng